www.NSOZ.sk
(zdroj)


2503 aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.
2504
2505
Tretia hlava: Zastúpenie
Prvý diel: Všeobecné ustanovenia
§ 190
(1)  Zástupcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, oprávnená konať za inú osobu v jej mene (oprávnenie zastupovať). Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Ak z právneho úkonu nevyplýva, že niekto koná za iného, platí, že koná vo vlastnom mene.
2512
má názor:  

(2)  Zástupca má oprávnenie uskutočniť všetky úkony, ktoré sú podľa okolností potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý bolo oprávnenie zastupovať udelené.
2514 (3) Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide.
2515
2516
§ 191
Zastúpenie môže byť zmluvné alebo zákonné.
2518
2519
§ 192
2521
Stret záujmov