www.NSOZ.sk
(zdroj)


2506
Prvý diel: Všeobecné ustanovenia
§ 190
(1)  Zástupcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, oprávnená konať za inú osobu v jej mene (oprávnenie zastupovať). Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Ak z právneho úkonu nevyplýva, že niekto koná za iného, platí, že koná vo vlastnom mene.
2512 (2)  Zástupca má oprávnenie uskutočniť všetky úkony, ktoré sú podľa okolností potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý bolo oprávnenie zastupovať udelené.
2514 (3) Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide.
2515
má názor:  

2516
§ 191
Zastúpenie môže byť zmluvné alebo zákonné.
2518
2519
§ 192
2521
Stret záujmov
2523 (1)   Zastupovať iného nemôže ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného (stret záujmov); to neplatí, ak zastúpený v zmluvnom zastúpení o strete záujmov vedel alebo