www.NSOZ.sk
(zdroj)


2509 mene (oprávnenie zastupovať). Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Ak z právneho úkonu nevyplýva, že niekto koná za iného, platí, že koná vo vlastnom mene.
2512 (2)  Zástupca má oprávnenie uskutočniť všetky úkony, ktoré sú podľa okolností potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý bolo oprávnenie zastupovať udelené.
2514 (3) Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide.
2515
2516
§ 191
Zastúpenie môže byť zmluvné alebo zákonné.
2518
má názor:  

2519
§ 192
2521
Stret záujmov
2523 (1)   Zastupovať iného nemôže ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného (stret záujmov); to neplatí, ak zastúpený v zmluvnom zastúpení o strete záujmov vedel alebo musel vedieť.
2526 (2)   Stret záujmov sa predpokladá, ak zástupca súčasne koná aj ako zástupca pre tretiu osobu, alebo ak zástupca súčasne koná aj vo vlastnej veci.