www.NSOZ.sk
(zdroj)


243
Podpora pri rozhodovaní
§ 28
(1)  Ak plnoletá fyzická osoba potrebuje pomoc pri správe svojich záležitostí z dôvodu, že jej schopnosť rozhodovať sa je alebo môže byť oslabená (podporovaná osoba), môže sa s jednou alebo viacerými osobami dohodnúť na poskytovaní podpory pri rozhodovaní (podporujúca osoba).
249 (2)  Podporujúcou osobou môže byť len svojprávna plnoletá fyzická osoba; ak je podporujúcich osôb viac, svoju činnosť môžu vykonávať spoločne aj samostatne.
251
252
má názor:  

253
254
§ 29
(1)  Dohodou o poskytovaní podpory pri rozhodovaní sa podporujúca osoba zaväzuje bezodplatne poskytovať podporovanej osobe pomoc pri právnych úkonoch, najmä poskytovaním informácií, rád a prítomnosťou pri rokovaniach s tretími osobami. Dohoda musí byť uzavretá písomne a nadobúda účinnosť schválením súdom.
259 (2)  Súd dohodu neschváli ak
260a) navrhovaná podporujúca osoba je sama podporovanou osobou,
261b) navrhovaná podporujúca osoba je ustanovená súčasne aj pre inú podporovanú osobu,