www.NSOZ.sk
(zdroj)


2528
2529
§ 193
2531
Ďalší zástupca
2533
2534
2535 (1)  Zástupca musí konať osobne; ďalšieho zástupcu si môže ustanoviť len ak je to dohodnuté alebo právnym predpisom ustanovené.
2537
má názor:  

(2)  Zástupca môže v rozsahu svojho oprávnenia zastupovať ustanoviť ďalšieho zástupcu aj vtedy, ak treba uskutočniť úlohy, ktoré nie sú osobnej povahy a v prípade ktorých nie je dôvodné očakávať, že ich zástupca vykoná sám.
2540 (3)  Z právnych úkonov ďalšieho zástupcu vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.
2541
2542
§ 194
2544
Prekročenie oprávnenia zastupovať
2546 (1)  Ak zástupca koná nad rozsah svojho oprávnenia, alebo ak osoba koná ako zástupca bez