www.NSOZ.sk
(zdroj)


2532
2533
2534
2535 (1)  Zástupca musí konať osobne; ďalšieho zástupcu si môže ustanoviť len ak je to dohodnuté alebo právnym predpisom ustanovené.
2537 (2)  Zástupca môže v rozsahu svojho oprávnenia zastupovať ustanoviť ďalšieho zástupcu aj vtedy, ak treba uskutočniť úlohy, ktoré nie sú osobnej povahy a v prípade ktorých nie je dôvodné očakávať, že ich zástupca vykoná sám.
2540 (3)  Z právnych úkonov ďalšieho zástupcu vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.
2541
má názor:  

2542
§ 194
2544
Prekročenie oprávnenia zastupovať
2546 (1)  Ak zástupca koná nad rozsah svojho oprávnenia, alebo ak osoba koná ako zástupca bez oprávnenia, je zastúpený viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil.
2548 (2)  Ak zastúpený neschváli konanie podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu, je z tohto konania zaviazaný sám zástupca, ktorý konal nad rozsah oprávnenia alebo osoba, ktorá konala bez oprávnenia. Tretia osoba, s ktorou sa konalo, môže od neho požadovať buď