www.NSOZ.sk
(zdroj)


2537 (2)  Zástupca môže v rozsahu svojho oprávnenia zastupovať ustanoviť ďalšieho zástupcu aj vtedy, ak treba uskutočniť úlohy, ktoré nie sú osobnej povahy a v prípade ktorých nie je dôvodné očakávať, že ich zástupca vykoná sám.
2540 (3)  Z právnych úkonov ďalšieho zástupcu vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.
2541
2542
§ 194
2544
Prekročenie oprávnenia zastupovať
2546
má názor:  

(1)  Ak zástupca koná nad rozsah svojho oprávnenia, alebo ak osoba koná ako zástupca bez oprávnenia, je zastúpený viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil.
2548 (2)  Ak zastúpený neschváli konanie podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu, je z tohto konania zaviazaný sám zástupca, ktorý konal nad rozsah oprávnenia alebo osoba, ktorá konala bez oprávnenia. Tretia osoba, s ktorou sa konalo, môže od neho požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním; to neplatí, ak tretia osoba, s ktorou sa konalo, o nedostatku oprávnenia vedela alebo musela vedieť.
2553
2554
Druhý diel: Zmluvné zastúpenie
§ 195