www.NSOZ.sk
(zdroj)


2539 dôvodné očakávať, že ich zástupca vykoná sám.
2540 (3)  Z právnych úkonov ďalšieho zástupcu vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.
2541
2542
§ 194
2544
Prekročenie oprávnenia zastupovať
2546 (1)  Ak zástupca koná nad rozsah svojho oprávnenia, alebo ak osoba koná ako zástupca bez oprávnenia, je zastúpený viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil.
2548
má názor:  

(2)  Ak zastúpený neschváli konanie podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu, je z tohto konania zaviazaný sám zástupca, ktorý konal nad rozsah oprávnenia alebo osoba, ktorá konala bez oprávnenia. Tretia osoba, s ktorou sa konalo, môže od neho požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním; to neplatí, ak tretia osoba, s ktorou sa konalo, o nedostatku oprávnenia vedela alebo musela vedieť.
2553
2554
Druhý diel: Zmluvné zastúpenie
§ 195
(1)  Oprávnenie zastupovať vzniká zástupcovi (splnomocnencovi) udelením plnomocenstva zastúpeným (splnomocniteľom).