www.NSOZ.sk
(zdroj)


2546 (1)  Ak zástupca koná nad rozsah svojho oprávnenia, alebo ak osoba koná ako zástupca bez oprávnenia, je zastúpený viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil.
2548 (2)  Ak zastúpený neschváli konanie podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu, je z tohto konania zaviazaný sám zástupca, ktorý konal nad rozsah oprávnenia alebo osoba, ktorá konala bez oprávnenia. Tretia osoba, s ktorou sa konalo, môže od neho požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním; to neplatí, ak tretia osoba, s ktorou sa konalo, o nedostatku oprávnenia vedela alebo musela vedieť.
2553
2554
Druhý diel: Zmluvné zastúpenie
má názor:  

§ 195
(1)  Oprávnenie zastupovať vzniká zástupcovi (splnomocnencovi) udelením plnomocenstva zastúpeným (splnomocniteľom).
2558 (2)  Ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa v rozsahu oprávnenia zastupovať určenom plnomocenstvom, vzniknú tým práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi.
2560 (3)  Plnomocenstvo musí byť písomné, ak má zástupca (splnomocnenec) vykonať právny úkon za zastúpeného (splnomocniteľa), ktorý vyžaduje písomnú formu ako aj v prípade, ak sa netýka len určitého právneho úkonu.
2563
2564
§ 196