www.NSOZ.sk
(zdroj)


2554
Druhý diel: Zmluvné zastúpenie
§ 195
(1)  Oprávnenie zastupovať vzniká zástupcovi (splnomocnencovi) udelením plnomocenstva zastúpeným (splnomocniteľom).
2558 (2)  Ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa v rozsahu oprávnenia zastupovať určenom plnomocenstvom, vzniknú tým práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi.
2560 (3)  Plnomocenstvo musí byť písomné, ak má zástupca (splnomocnenec) vykonať právny úkon za zastúpeného (splnomocniteľa), ktorý vyžaduje písomnú formu ako aj v prípade, ak sa netýka len určitého právneho úkonu.
2563
má názor:  

2564
§ 196
Ak splnomocniteľ udelil oprávnenie zastupovať viacerým osobám, je potrebné udeliť plnomocenstvo každému z nich. V plnomocenstve sa uvedie rozsah oprávnenia zastupovať, ako aj to, či môže každý splnomocnenec konať sám alebo iba spoločne s ostatnými. V pochybnostiach platí, že všetci splnomocnenci musia konať spoločne.
2569
2570
2571
2572
§ 197