www.NSOZ.sk
(zdroj)


2566 plnomocenstvo každému z nich. V plnomocenstve sa uvedie rozsah oprávnenia zastupovať, ako aj to, či môže každý splnomocnenec konať sám alebo iba spoločne s ostatnými. V pochybnostiach platí, že všetci splnomocnenci musia konať spoločne.
2569
2570
2571
2572
§ 197
(1)  Pokyny dané splnomocnencovi, ktoré nevyplývajú z plnomocenstva, nespôsobujú právne účinky, ibaže by tieto pokyny boli známe osobám, voči ktorým splnomocnenec konal.
2575
má názor:  

(2)  Ak splnomocniteľ koná v dobrej viere, alebo ak vedel alebo musel vedieť o určitej okolnosti, prihliada sa na to aj u splnomocnenca; to neplatí, ak ide o okolnosť, o ktorej sa splnomocnenec dozvedel pred udelením plnomocenstva. Splnomocniteľ, ktorý nekoná v dobrej viere, sa nemôže dovolávať konania v dobrej viere splnomocnenca.
2579
2580
§ 198
2582
Splnomocnenec právnická osoba
2584 (1)  Ak je splnomocnencom právnická osoba, výkon oprávnenia zastupovať prináleží do