www.NSOZ.sk
(zdroj)


2570
2571
2572
§ 197
(1)  Pokyny dané splnomocnencovi, ktoré nevyplývajú z plnomocenstva, nespôsobujú právne účinky, ibaže by tieto pokyny boli známe osobám, voči ktorým splnomocnenec konal.
2575 (2)  Ak splnomocniteľ koná v dobrej viere, alebo ak vedel alebo musel vedieť o určitej okolnosti, prihliada sa na to aj u splnomocnenca; to neplatí, ak ide o okolnosť, o ktorej sa splnomocnenec dozvedel pred udelením plnomocenstva. Splnomocniteľ, ktorý nekoná v dobrej viere, sa nemôže dovolávať konania v dobrej viere splnomocnenca.
2579
má názor:  

2580
§ 198
2582
Splnomocnenec právnická osoba
2584 (1)  Ak je splnomocnencom právnická osoba, výkon oprávnenia zastupovať prináleží do pôsobnosti jej štatutárneho orgánu.
2586 (2)  Výkonom oprávnenia zastupovať môže štatutárny orgán poveriť inú osobu.
2587
2588
§ 199