www.NSOZ.sk
(zdroj)


2583
2584 (1)  Ak je splnomocnencom právnická osoba, výkon oprávnenia zastupovať prináleží do pôsobnosti jej štatutárneho orgánu.
2586 (2)  Výkonom oprávnenia zastupovať môže štatutárny orgán poveriť inú osobu.
2587
2588
§ 199
2590
Zjavné oprávnenie zastupovať
2592
má názor:  

Ak niekto svojim správaním vyvolá alebo utvrdí presvedčenie, že udelil plnomocenstvo inej osobe, nemôže sa voči tretej osobe, konajúcej v dobrej viere, dovolávať, že plnomocenstvo neudelil; to neplatí, ak sa tretia osoba mohla rozumne domnievať, že plnomocenstvo udelené nebolo.
2596
2597
§ 200
2599
Prekočenie oprávnenia zastupovať
2601 Ak splnomocnenec prekročí rozsah oprávnenia zastupovať určený plnomocenstvom a