www.NSOZ.sk
(zdroj)


2598
2599
Prekočenie oprávnenia zastupovať
2601 Ak splnomocnenec prekročí rozsah oprávnenia zastupovať určený plnomocenstvom a splnomocniteľ s tým nesúhlasí, oznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení dozvedel. Inak platí, že prekročenie schválil, ibaže tretia osoba musela vedieť, že splnomocnenec konal nad rozsah svojho oprávnenia.
2606
2607
má názor:  

§ 201
2609
Zánik oprávnenia zastupovať
2611 Oprávnenie zastupovať zanikne:
2612a)   vykonaním úkonu alebo uplynutím času, na ktorý bolo udelené,
2613b)   odvolaním plnomocenstva splnomocniteľom,
2614c)   výpoveďou plnomocenstvo splnomocnencom,
2615d)   smrťou splnomocnenca.
2616