www.NSOZ.sk
(zdroj)


2602 splnomocniteľ s tým nesúhlasí, oznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení dozvedel. Inak platí, že prekročenie schválil, ibaže tretia osoba musela vedieť, že splnomocnenec konal nad rozsah svojho oprávnenia.
2606
2607
§ 201
2609
Zánik oprávnenia zastupovať
2611
má názor:  

Oprávnenie zastupovať zanikne:
2612a)   vykonaním úkonu alebo uplynutím času, na ktorý bolo udelené,
2613b)   odvolaním plnomocenstva splnomocniteľom,
2614c)   výpoveďou plnomocenstvo splnomocnencom,
2615d)   smrťou splnomocnenca.
2616
2617
2618
2619 (1)  Oprávnenie zastupovať zaniká aj smrťou splnomocniteľa, ak z obsahu plnomocenstva nevyplýva niečo iné. Zánikom právnickej osoby, ktorá je splnomocnencom alebo