www.NSOZ.sk
(zdroj)


2622 neprechádzajú na inú osobu.
2623 (2)  Splnomocniteľ sa nemôže vzdať svojho práva kedykoľvek odvolať plnomocenstvo.
2624 (3)  Dokiaľ odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe, majú jeho úkony právne účinky, ako keby oprávnenie zastupovať trvalo; to neplatí, ak osoba, s ktorou splnomocnenec konal, o odvolaní plnomocenstva vedela alebo musela vedieť.
2627 (4)  Ak splnomocniteľ oznámi inej osobe, že udelil plnomocenstvo splnomocnencovi na určité úkony, môže sa voči nej dovolávať odvolania plnomocenstva len ak jej toto odvolanie oznámil pred konaním splnomocnenca, alebo keď táto osoba v čase konania splnomocnenca o odvolaní vedela.
2631
má názor:  

(5)  Ak splnomocniteľ zomrie, alebo ak splnomocnenec plnomocenstvo vypovedá, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu. Takéto úkony majú rovnaké účinky, ako keby zastúpenie trvalo, pokiaľ neodporujú pokynom splnomocniteľa alebo jeho právneho nástupcu.
2636
2637
Oprávnenie zastupovať podnikateľa
Prokúra
§ 202
(1)  Prokúrou splnomocňuje podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri, prokuristu na všetky