www.NSOZ.sk
(zdroj)


2627 (4)  Ak splnomocniteľ oznámi inej osobe, že udelil plnomocenstvo splnomocnencovi na určité úkony, môže sa voči nej dovolávať odvolania plnomocenstva len ak jej toto odvolanie oznámil pred konaním splnomocnenca, alebo keď táto osoba v čase konania splnomocnenca o odvolaní vedela.
2631 (5)  Ak splnomocniteľ zomrie, alebo ak splnomocnenec plnomocenstvo vypovedá, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu. Takéto úkony majú rovnaké účinky, ako keby zastúpenie trvalo, pokiaľ neodporujú pokynom splnomocniteľa alebo jeho právneho nástupcu.
2636
má názor:  

2637
Oprávnenie zastupovať podnikateľa
Prokúra
§ 202
(1)  Prokúrou splnomocňuje podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri, prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúra môže byť obmedzená na úkony pri prevádzke určitej organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra.
2644 (2)  Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe.
2645 (3)  Prokúra nezahŕňa právo scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto