www.NSOZ.sk
(zdroj)


2635 nástupcu.
2636
2637
Oprávnenie zastupovať podnikateľa
Prokúra
§ 202
(1)  Prokúrou splnomocňuje podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri, prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúra môže byť obmedzená na úkony pri prevádzke určitej organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra.
2644
má názor:  

(2)  Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe.
2645 (3)  Prokúra nezahŕňa právo scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené.
2647 (4)  Prokurista nie je oprávnený previesť prokúru alebo udeliť ďalšiu prokúru.
2648 (5)  Obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nepôsobí voči tretím osobám.
2649
2650
§ 203
2652
2653