www.NSOZ.sk
(zdroj)


2639
§ 202
(1)  Prokúrou splnomocňuje podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri, prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúra môže byť obmedzená na úkony pri prevádzke určitej organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra.
2644 (2)  Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe.
2645 (3)  Prokúra nezahŕňa právo scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené.
2647 (4)  Prokurista nie je oprávnený previesť prokúru alebo udeliť ďalšiu prokúru.
2648
má názor:  

(5)  Obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nepôsobí voči tretím osobám.
2649
2650
§ 203
2652
2653
2654 (1)   Viacerým osobám možno prokúru udeliť tak, že sú na zastupovanie a podpisovanie oprávnené každá samostatne, alebo tak, že na zastupovanie sa vyžaduje súhlasný prejav vôle aspoň dvoch z nich prípadne súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov.
2657 (2)   Prokúru možno udeliť aj tak, že na zastupovanie a podpisovanie sa vyžaduje súhlasný