www.NSOZ.sk
(zdroj)


2644 (2)  Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe.
2645 (3)  Prokúra nezahŕňa právo scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené.
2647 (4)  Prokurista nie je oprávnený previesť prokúru alebo udeliť ďalšiu prokúru.
2648 (5)  Obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nepôsobí voči tretím osobám.
2649
2650
§ 203
2652
2653
má názor:  

2654 (1)   Viacerým osobám možno prokúru udeliť tak, že sú na zastupovanie a podpisovanie oprávnené každá samostatne, alebo tak, že na zastupovanie sa vyžaduje súhlasný prejav vôle aspoň dvoch z nich prípadne súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov.
2657 (2)   Prokúru možno udeliť aj tak, že na zastupovanie a podpisovanie sa vyžaduje súhlasný prejav vôle prokuristu a aspoň jedného člena štatutárneho orgánu podnikateľa.
2659 (3)   Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
2661
2662
§ 204