www.NSOZ.sk
(zdroj)


2653
2654 (1)   Viacerým osobám možno prokúru udeliť tak, že sú na zastupovanie a podpisovanie oprávnené každá samostatne, alebo tak, že na zastupovanie sa vyžaduje súhlasný prejav vôle aspoň dvoch z nich prípadne súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov.
2657 (2)   Prokúru možno udeliť aj tak, že na zastupovanie a podpisovanie sa vyžaduje súhlasný prejav vôle prokuristu a aspoň jedného člena štatutárneho orgánu podnikateľa.
2659 (3)   Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
2661
2662
má názor:  

§ 204
Udelenie prokúry je účinné zápisom do obchodného registra.
2664
2665
§ 205
(1)   Prokurista sa môže prokúry vzdať. Vzdanie sa prokúry je účinné voči tretím osobám až výmazom prokuristu z obchodného registra.
2668 (2)   Prokúru môže odvolať osoba, ktorá ju udelila. Odvolanie prokúry je voči tretím osobám účinné až výmazom z obchodného registra.
2670 (3)   Prokúra zaniká prevodom alebo árendou podniku alebo jeho časti, pre ktorú bola udelená.
2671