www.NSOZ.sk
(zdroj)


258 musí byť uzavretá písomne a nadobúda účinnosť schválením súdom.
259 (2)  Súd dohodu neschváli ak
260a) navrhovaná podporujúca osoba je sama podporovanou osobou,
261b) navrhovaná podporujúca osoba je ustanovená súčasne aj pre inú podporovanú osobu,
262c) schválenie dohody by bolo na ujmu podporovanej osoby, alebo by viedlo k ohrozeniu jej práv alebo záujmov.
264
265
§ 30
(1)  Na návrh podporovanej osoby môže podporujúcu osobu ustanoviť súd.
267
má názor:  

(2)  Súd za podporujúcu osobu ustanoví vhodnú osobu, ktorá s ustanovením za podporujúcu osobu súhlasí, je spôsobilá na právne úkony a spĺňa predpoklad, že funkciu podporujúcej osoby bude vykonávať v záujme podporovanej osoby. Pri ustanovení podporujúcej osoby uprednostní predovšetkým príbuzného podporovanej osoby, ak spĺňa ustanovené predpoklady.
272
273
§ 31
(1)   Podporujúca osoba postupuje pri poskytovaní podpory s náležitou starostlivosťou a je povinná konať v súlade s voľou podporovanej osoby a jej najlepšími záujmami.
276 (2)   Podporujúca osoba nesmie nevhodne ovplyvňovať podporovanú osobu, ani sa na jej úkor