www.NSOZ.sk
(zdroj)


2669 účinné až výmazom z obchodného registra.
2670 (3)   Prokúra zaniká prevodom alebo árendou podniku alebo jeho časti, pre ktorú bola udelená.
2671
2672
Oprávnenie zastupovať pri prevádzke podniku
§ 206
Vedúci organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra je splnomocnený robiť za podnikateľa všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky alebo podniku.
2677
2678
má názor:  

§ 207
(1)  Osoba, ktorá bola pri prevádzkovaní podniku poverená určitou činnosťou, sa považuje za osobu, splnomocnenú robiť všetky úkony za podnikateľa, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza.
2682 (2)  Konanie, ktorým sa prekročí rozsah poverenia zaväzuje podnikateľa len vtedy, ak tretia osoba o prekročení rozsahu poverenia nevedela a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu ani nemohla vedieť.
2685
2686
§ 208
Podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak tretia osoba nemohla