www.NSOZ.sk
(zdroj)


2673
§ 206
Vedúci organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra je splnomocnený robiť za podnikateľa všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky alebo podniku.
2677
2678
§ 207
(1)  Osoba, ktorá bola pri prevádzkovaní podniku poverená určitou činnosťou, sa považuje za osobu, splnomocnenú robiť všetky úkony za podnikateľa, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza.
2682
má názor:  

(2)  Konanie, ktorým sa prekročí rozsah poverenia zaväzuje podnikateľa len vtedy, ak tretia osoba o prekročení rozsahu poverenia nevedela a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu ani nemohla vedieť.
2685
2686
§ 208
Podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak tretia osoba nemohla vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená.
2689
2690
§ 209