www.NSOZ.sk
(zdroj)


2685
2686
§ 208
Podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak tretia osoba nemohla vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená.
2689
2690
§ 209
2692
Oprávnenie zastupovať právnickú osobu
2694
má názor:  

(1)  Ustanovenie § 207 sa primerane použije aj na konanie osôb, ktoré sú poverené určitou činnosťou vnútornými predpismi právnickej osoby vo vzťahu k tejto právnickej osobe
2697
2698
2699 (2)  Ustanovenie § 208 sa primerane uplatní aj pre konanie osôb v priestoroch právnickej osoby.
2701
2702
Zákonné zastúpenie
§ 210