www.NSOZ.sk
(zdroj)


2688 vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená.
2689
2690
§ 209
2692
Oprávnenie zastupovať právnickú osobu
2694 (1)  Ustanovenie § 207 sa primerane použije aj na konanie osôb, ktoré sú poverené určitou činnosťou vnútornými predpismi právnickej osoby vo vzťahu k tejto právnickej osobe
2697
má názor:  

2698
2699 (2)  Ustanovenie § 208 sa primerane uplatní aj pre konanie osôb v priestoroch právnickej osoby.
2701
2702
Zákonné zastúpenie
§ 210
Zákonné zastúpenie vzniká buď priamo zo zákona, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci.
2706