www.NSOZ.sk
(zdroj)


2706
2707
§ 211
Zastúpenie maloletého zákonným zástupcom je upravené v druhej časti tohto zákona.
2709
2710
§ 212
Zákonným zástupcom plnoletej osoby, ktorej súd obmedzil svojprávnosť, je opatrovník ustanovený súdom. Ak za opatrovníka nemožno ustanoviť jeho príbuzného alebo jemu blízku osobu, súd ustanoví za opatrovníka inú vhodnú fyzickú osobu alebo obec, prípadne jej zariadenie, ak je oprávnené vystupovať vo svojom mene.
2715
má názor:  

2716
§ 213
Súd môže ustanoviť opatrovníka aj tomu, koho pobyt nie je známy, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov alebo ak to vyžaduje verejný záujem. Za tých istých podmienok môže súd ustanoviť opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné z iného vážneho dôvodu.
2720
2721
§ 214
(1)  Ak je zákonný zástupca povinný aj spravovať majetok toho, koho zastupuje, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.
2724 (2)  Do troch mesiacov po zániku zastúpenia je zákonný zástupca povinný podať súdu