www.NSOZ.sk
(zdroj)


263 jej práv alebo záujmov.
264
265
§ 30
(1)  Na návrh podporovanej osoby môže podporujúcu osobu ustanoviť súd.
267 (2)  Súd za podporujúcu osobu ustanoví vhodnú osobu, ktorá s ustanovením za podporujúcu osobu súhlasí, je spôsobilá na právne úkony a spĺňa predpoklad, že funkciu podporujúcej osoby bude vykonávať v záujme podporovanej osoby. Pri ustanovení podporujúcej osoby uprednostní predovšetkým príbuzného podporovanej osoby, ak spĺňa ustanovené predpoklady.
272
má názor:  

273
§ 31
(1)   Podporujúca osoba postupuje pri poskytovaní podpory s náležitou starostlivosťou a je povinná konať v súlade s voľou podporovanej osoby a jej najlepšími záujmami.
276 (2)   Podporujúca osoba nesmie nevhodne ovplyvňovať podporovanú osobu, ani sa na jej úkor obohatiť.
278 (3)   Podporujúca osoba je oprávnená zúčastniť sa právnych úkonov podporovanej osoby, ibaže podporovaná osoba s prítomnosťou podporujúcej osoby nesúhlasí. Ak podporovaná osoba urobí právny úkon v písomnej forme, môže podporujúca osoba pripojiť svoj podpis s uvedením svojej funkcie, prípadne informáciou o poskytnutej podpore.