www.NSOZ.sk
(zdroj)


2715
2716
§ 213
Súd môže ustanoviť opatrovníka aj tomu, koho pobyt nie je známy, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov alebo ak to vyžaduje verejný záujem. Za tých istých podmienok môže súd ustanoviť opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné z iného vážneho dôvodu.
2720
2721
§ 214
(1)  Ak je zákonný zástupca povinný aj spravovať majetok toho, koho zastupuje, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.
2724
má názor:  

(2)  Do troch mesiacov po zániku zastúpenia je zákonný zástupca povinný podať súdu vyúčtovanie nakladania s majetkom zastúpeného.
2726
2727
§ 215
(1)   Zákonné zastúpenie zaniká smrťou zastúpeného alebo zástupcu. Ak zákonné zastúpenie zaniklo smrťou zastúpeného, je zástupca povinný vykonať neodkladné úkony týkajúce sa jeho majetku.
2731 (2)   Zákonné zastúpenie zaniká aj odpadnutím dôvodu, pre ktorý bol zákonný zástupca ustanovený.
2733 (3)   Zákonného zástupcu ustanoveného súdom môže súd, ktorý dohliada na jeho činnosť,