www.NSOZ.sk
(zdroj)


2722 (1)  Ak je zákonný zástupca povinný aj spravovať majetok toho, koho zastupuje, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.
2724 (2)  Do troch mesiacov po zániku zastúpenia je zákonný zástupca povinný podať súdu vyúčtovanie nakladania s majetkom zastúpeného.
2726
2727
§ 215
(1)   Zákonné zastúpenie zaniká smrťou zastúpeného alebo zástupcu. Ak zákonné zastúpenie zaniklo smrťou zastúpeného, je zástupca povinný vykonať neodkladné úkony týkajúce sa jeho majetku.
2731
má názor:  

(2)   Zákonné zastúpenie zaniká aj odpadnutím dôvodu, pre ktorý bol zákonný zástupca ustanovený.
2733 (3)   Zákonného zástupcu ustanoveného súdom môže súd, ktorý dohliada na jeho činnosť, odvolať, ak si neplní svoje povinnosti.
2735
2736
2737
2738 (4)   Zákonný zástupca ustanovený súdom sa môže svojej funkcie vzdať, ak to písomne oznámi súdu, ktorý dohliada na jeho činnosť. Až do ustanovenia nového zákonného zástupcu je však povinný vykonať neodkladné úkony týkajúce sa majetku zastúpeného.