www.NSOZ.sk
(zdroj)


2733 (3)   Zákonného zástupcu ustanoveného súdom môže súd, ktorý dohliada na jeho činnosť, odvolať, ak si neplní svoje povinnosti.
2735
2736
2737
2738 (4)   Zákonný zástupca ustanovený súdom sa môže svojej funkcie vzdať, ak to písomne oznámi súdu, ktorý dohliada na jeho činnosť. Až do ustanovenia nového zákonného zástupcu je však povinný vykonať neodkladné úkony týkajúce sa majetku zastúpeného.
2741
2742
má názor:  

§ 216
Ak dôjde k stretu záujmov zástupcu a zastúpeného alebo k stretu záujmu tých, ktorých zastupuje ten istý zástupca, súd ustanoví osobitného zástupcu (kolízny opatrovník).
2745
2746
Štvrtá hlava: Veci a ich delenie
Všeobecné ustanovenia
§ 217
Vecou v právnom zmysle je všetko, čo je rozdielne od osoby a slúži potrebe ľudí, ak tento zákon nestanovuje inak.
2751