www.NSOZ.sk
(zdroj)


2742
§ 216
Ak dôjde k stretu záujmov zástupcu a zastúpeného alebo k stretu záujmu tých, ktorých zastupuje ten istý zástupca, súd ustanoví osobitného zástupcu (kolízny opatrovník).
2745
2746
Štvrtá hlava: Veci a ich delenie
Všeobecné ustanovenia
§ 217
Vecou v právnom zmysle je všetko, čo je rozdielne od osoby a slúži potrebe ľudí, ak tento zákon nestanovuje inak.
2751
má názor:  

2752
§ 218
(1)  Ľudské telo nie je vec.
2754 (2)  Vecou nie sú ani časti ľudského tela alebo jednotlivé orgány, a to ani v prípade, ak sa oddelia od tela; to neplatí, ak sa z ľudského tela odníme taká časť, ktorú možno bez znecitlivenia bezbolestne odňať a ktorá sa prirodzene obnovuje.
2757 (3)  Nakladanie s ľudským telom, jeho časťami alebo orgánmi pre vedecké, medicínske alebo iné účely upravuje tento zákon a osobitné predpisy.
2759
2760
§ 219