www.NSOZ.sk
(zdroj)


267 (2)  Súd za podporujúcu osobu ustanoví vhodnú osobu, ktorá s ustanovením za podporujúcu osobu súhlasí, je spôsobilá na právne úkony a spĺňa predpoklad, že funkciu podporujúcej osoby bude vykonávať v záujme podporovanej osoby. Pri ustanovení podporujúcej osoby uprednostní predovšetkým príbuzného podporovanej osoby, ak spĺňa ustanovené predpoklady.
272
273
§ 31
(1)   Podporujúca osoba postupuje pri poskytovaní podpory s náležitou starostlivosťou a je povinná konať v súlade s voľou podporovanej osoby a jej najlepšími záujmami.
276
má názor:  

(2)   Podporujúca osoba nesmie nevhodne ovplyvňovať podporovanú osobu, ani sa na jej úkor obohatiť.
278 (3)   Podporujúca osoba je oprávnená zúčastniť sa právnych úkonov podporovanej osoby, ibaže podporovaná osoba s prítomnosťou podporujúcej osoby nesúhlasí. Ak podporovaná osoba urobí právny úkon v písomnej forme, môže podporujúca osoba pripojiť svoj podpis s uvedením svojej funkcie, prípadne informáciou o poskytnutej podpore.
282 (4)   Podporujúca osoba sa môže dovolať neplatnosti právneho úkonu podporovanej osoby podľa ustanovení tohto zákona o neplatnosti právnych úkonov.
284
285
§ 32