www.NSOZ.sk
(zdroj)


2751
2752
§ 218
(1)  Ľudské telo nie je vec.
2754 (2)  Vecou nie sú ani časti ľudského tela alebo jednotlivé orgány, a to ani v prípade, ak sa oddelia od tela; to neplatí, ak sa z ľudského tela odníme taká časť, ktorú možno bez znecitlivenia bezbolestne odňať a ktorá sa prirodzene obnovuje.
2757 (3)  Nakladanie s ľudským telom, jeho časťami alebo orgánmi pre vedecké, medicínske alebo iné účely upravuje tento zákon a osobitné predpisy.
2759
2760
má názor:  

§ 219
(1)  Živé zviera nie je vec.
2762 (2)  Ustanovenia o veciach sa na živé zviera použijú len v rozsahu, v akom to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora ani ustanoveniam osobitných predpisov.
2764
2765
§ 220
2767
Hodnota veci
2769 (1)  Vyjadrením hodnoty veci, ktorú možno oceniť v peniazoch, je jej cena.