www.NSOZ.sk
(zdroj)


2763 povahe zvieraťa ako živého tvora ani ustanoveniam osobitných predpisov.
2764
2765
§ 220
2767
Hodnota veci
2769 (1)  Vyjadrením hodnoty veci, ktorú možno oceniť v peniazoch, je jej cena.
2770 (2)  Cenou veci je jej obvyklá cena, ibaže dohoda alebo právny predpis stanovuje inak.
2771
2772
má názor:  

Delenie vecí
§ 221
2775
Hmotné a nehmotné veci
2777 (1)  Hmotnou vecou je ovládateľná časť vonkajšieho sveta, ktorá má povahu samostatného predmetu.
2779 (2)  Nehmotnými vecami sú práva, pokiaľ to ich povaha pripúšťa a iné veci bez hmotnej podstaty.
2781