www.NSOZ.sk
(zdroj)


275 povinná konať v súlade s voľou podporovanej osoby a jej najlepšími záujmami.
276 (2)   Podporujúca osoba nesmie nevhodne ovplyvňovať podporovanú osobu, ani sa na jej úkor obohatiť.
278 (3)   Podporujúca osoba je oprávnená zúčastniť sa právnych úkonov podporovanej osoby, ibaže podporovaná osoba s prítomnosťou podporujúcej osoby nesúhlasí. Ak podporovaná osoba urobí právny úkon v písomnej forme, môže podporujúca osoba pripojiť svoj podpis s uvedením svojej funkcie, prípadne informáciou o poskytnutej podpore.
282 (4)   Podporujúca osoba sa môže dovolať neplatnosti právneho úkonu podporovanej osoby podľa ustanovení tohto zákona o neplatnosti právnych úkonov.
284
má názor:  

285
§ 32
Na návrh podporovanej osoby alebo podporujúcej osoby súd dohodu o poskytovaní podpory pri rozhodovaní alebo rozhodnutie o ustanovení podporujúcej osoby zruší. Rovnako postupuje súd aj bez návrhu v prípade, ak podporujúca osoba závažne poruší svoje povinnosti.
290
291
292
293
Obmedzenie svojprávnosti