www.NSOZ.sk
(zdroj)


2857 (1)  Podnik je organizovaný súbor imania, ktorý vytvoril podnikateľ a ktorý na základe jeho rozhodnutia slúži na výkon jeho podnikateľskej činnosti. Platí, že podnik tvorí všetko, čo k nemu ako k celku patrí a slúži na jeho prevádzku.
2860 (2)  Organizačnou zložkou podniku je hospodársky a funkčne samostatná časť podniku, o ktorej tak rozhodol podnikateľ, najmä odštepný závod alebo iný organizačný útvar zriadený podľa osobitného predpisu.
2863 (3)  Odštepný závod je organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod.
2866
má názor:  

(4)  Obdobné postavenie ako odštepný závod má aj iná organizačná zložka, ak zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra.
2868 (5)  Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť.
2869 Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.
2871
2872
§ 230
2874
Cenný papier