www.NSOZ.sk
(zdroj)


2863 (3)  Odštepný závod je organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod.
2866 (4)  Obdobné postavenie ako odštepný závod má aj iná organizačná zložka, ak zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra.
2868 (5)  Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť.
2869 Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.
2871
2872
má názor:  

§ 230
2874
Cenný papier
2876 Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa osobitných predpisov, najmä právo požadovať určité majetkové plnenia alebo vykonávať určité právo voči osobám určeným osobitným predpisom.
2879
2880
Piata hlava: Právne skutočnosti
Prvý diel: Právne úkony