www.NSOZ.sk
(zdroj)


2867 ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra.
2868 (5)  Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť.
2869 Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.
2871
2872
§ 230
2874
Cenný papier
2876
má názor:  

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa osobitných predpisov, najmä právo požadovať určité majetkové plnenia alebo vykonávať určité právo voči osobám určeným osobitným predpisom.
2879
2880
Piata hlava: Právne skutočnosti
Prvý diel: Právne úkony
Prvý oddiel: Všeobecné ustanovenia
§ 231
Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä ku vzniku, zmene, alebo zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.