www.NSOZ.sk
(zdroj)


2871
2872
§ 230
2874
Cenný papier
2876 Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa osobitných predpisov, najmä právo požadovať určité majetkové plnenia alebo vykonávať určité právo voči osobám určeným osobitným predpisom.
2879
2880
má názor:  

Piata hlava: Právne skutočnosti
Prvý diel: Právne úkony
Prvý oddiel: Všeobecné ustanovenia
§ 231
Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä ku vzniku, zmene, alebo zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.
2886
2887
§ 232
2889