www.NSOZ.sk
(zdroj)


2917 (1)  Ak je účinnosť právneho úkonu viazaná na začiatok doby, použijú sa obdobne ustanovenia o odkladacej podmienke.
2919 (2)  Ak je účinnosť právneho úkonu obmedzená koncom doby, použijú sa obdobne ustanovenia o rozväzovacej podmienke.
2921
2922
§ 235
2924
Zdanlivý právny úkon
2926
má názor:  

(1)  O právny úkon nejde, ak:
2927a)   chýbala vôľa konajúceho,
2928b)   vôľa konajúceho nebola prejavená vážne,
2929c)   bola vôľa prejavená tak neurčito alebo nezrozumiteľne, že jej obsah nemožno zistiť ani výkladom; ak si však strany vyjasnili obsah vôle dodatočne, ide o právny úkon, ktorý vyvoláva právne účinky od počiatku.
2932 (2)  Na zdanlivý právny úkon sa neprihliada.
2933
2934
§ 236