www.NSOZ.sk
(zdroj)


2931 ktorý vyvoláva právne účinky od počiatku.
2932 (2)  Na zdanlivý právny úkon sa neprihliada.
2933
2934
§ 236
2936
Prejav vôle voči neprítomnej osobe
2938
2939
2940
má názor:  

(1)  Prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. Tie isté účinky nastanú, ak druhá strana dôjdenie vedome zmarí.
2942 (2)  Vôči človeku s obmedzenou svojprávnosťou nepôsobí prejav vôle skôr, ako dôjde jej zákonnému zástupcovi, ibaže jej má byť právny úkon na prospech.
2944
2945
§ 237
2947
Domnienka dôjdenia
2949 (1)  Platí, že prejav vôle odoslaný prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb došiel