www.NSOZ.sk
(zdroj)


2978
2979
§ 241
2981
2982
2983 Ak bol právny úkon vyhotovený v dvoch alebo viacerých jazykových zneniach rovnakej právnej sily, v prípade rozporu medzi nimi sa uprednostní výklad podľa toho znenia, v ktorom sa právny úkon robil pôvodne.
2986
2987
má názor:  

§ 242
(1)  V právnom vzťahu s podnikateľom sa výraz, ktorý pripúšťa rôzny výklad, vykladá podľa významu, aký sa mu v takomto vzťahu pripisuje pravidelne. Ak však druhá strana nie je podnikateľom, musí ten, kto sa takéhoto výkladu dovoláva, preukázať, že druhej strane musel byť takýto výklad známy.
2992 (2)  V právnom styku medzi podnikateľmi treba vykladať právne úkony podľa zaužívaných obchodných zvyklostí, ak to nevylučuje dohoda strán alebo zákon. Ak ide o právny úkon, pre ktorý ešte nie sú obchodné zvyklosti, treba ho vykladať so zreteľom na okolnosti jeho vzniku a následné správanie toho, kto právny úkon urobil i toho, komu bol určený.
2996