www.NSOZ.sk
(zdroj)


2993 obchodných zvyklostí, ak to nevylučuje dohoda strán alebo zákon. Ak ide o právny úkon, pre ktorý ešte nie sú obchodné zvyklosti, treba ho vykladať so zreteľom na okolnosti jeho vzniku a následné správanie toho, kto právny úkon urobil i toho, komu bol určený.
2996
2997
§ 243
V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. To neplatí, ak právo na príslušnom orgáne uplatňuje právnická osoba založená na ochranu spotrebiteľa.
3001
3002
má názor:  

Tretí oddiel: Forma právnych úkonov
§ 244
(1)  Každý má právo zvoliť si formu právneho úkonu, ak formu právneho úkonu neustanovuje dohoda zmluvných strán alebo zákon.
3006 (2)  Na jednostranné vynucovanie použitia prostriedkov elektronickej komunikácie sa neprihliada.
3008
3009
§ 245
(1)  Písomnú formu musí mať právny úkon, na základe ktorého vzniká, mení sa alebo zaniká vecné právo k nehnuteľnej veci.