www.NSOZ.sk
(zdroj)


2997
§ 243
V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. To neplatí, ak právo na príslušnom orgáne uplatňuje právnická osoba založená na ochranu spotrebiteľa.
3001
3002
Tretí oddiel: Forma právnych úkonov
§ 244
(1)  Každý má právo zvoliť si formu právneho úkonu, ak formu právneho úkonu neustanovuje dohoda zmluvných strán alebo zákon.
3006
má názor:  

(2)  Na jednostranné vynucovanie použitia prostriedkov elektronickej komunikácie sa neprihliada.
3008
3009
§ 245
(1)  Písomnú formu musí mať právny úkon, na základe ktorého vzniká, mení sa alebo zaniká vecné právo k nehnuteľnej veci.
3012 (2)  Písomne uzavretá zmluva sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne. Ak bola písomná forma zmluvy určená dohodou strán, možno ju zmeniť alebo zrušiť aj v inej forme, pokiaľ to dohoda strán nevylučuje.
3015