www.NSOZ.sk
(zdroj)


3000 na ochranu spotrebiteľa.
3001
3002
Tretí oddiel: Forma právnych úkonov
§ 244
(1)  Každý má právo zvoliť si formu právneho úkonu, ak formu právneho úkonu neustanovuje dohoda zmluvných strán alebo zákon.
3006 (2)  Na jednostranné vynucovanie použitia prostriedkov elektronickej komunikácie sa neprihliada.
3008
3009
má názor:  

§ 245
(1)  Písomnú formu musí mať právny úkon, na základe ktorého vzniká, mení sa alebo zaniká vecné právo k nehnuteľnej veci.
3012 (2)  Písomne uzavretá zmluva sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne. Ak bola písomná forma zmluvy určená dohodou strán, možno ju zmeniť alebo zrušiť aj v inej forme, pokiaľ to dohoda strán nevylučuje.
3015
3016
§ 246
(1)  Písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami, ak je to obvyklé.