www.NSOZ.sk
(zdroj)


3010 (1)  Písomnú formu musí mať právny úkon, na základe ktorého vzniká, mení sa alebo zaniká vecné právo k nehnuteľnej veci.
3012 (2)  Písomne uzavretá zmluva sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne. Ak bola písomná forma zmluvy určená dohodou strán, možno ju zmeniť alebo zrušiť aj v inej forme, pokiaľ to dohoda strán nevylučuje.
3015
3016
§ 246
(1)  Písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami, ak je to obvyklé.
3019
má názor:  

3020
3021
3022 (2)  Ak právny úkon robia viaceré osoby, musia byť ich podpisy na tej istej listine len ak ide o právny úkon, na základe ktorého vzniká, mení sa alebo zaniká vecné právo k nehnuteľnej veci, alebo ak tak stanovuje právny predpis.
3025 (3)  Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon robila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak je právny úkon urobený prostriedkami elektronickej komunikácie podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.