www.NSOZ.sk
(zdroj)


3025 (3)  Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon robila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak je právny úkon urobený prostriedkami elektronickej komunikácie podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
3029 (4)  Osvedčenie pravosti podpisu sa vyžaduje len ak sa na tom zmluvné strany dohodli, alebo ak to ustanovuje právny predpis. Osvedčenie pravosti podpisu nie je potrebné, ak ide o právny úkon, ktorý je urobený prostriedkami elektronickej komunikácie, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou.
3033
3034
má názor:  

§ 247
(1)   Ak ten, kto nevie alebo nemôže čítať alebo písať, je schopný oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu pomocou prístrojov, špeciálnych pomôcok alebo pomocou inej osoby, ktorú si zvolí, môže listinu, ktorá je právnym úkonom, vlastnoručne podpísať najmenej pred dvomi svedkami, alebo môže na nej namiesto podpisu urobiť vlastné znamenie, ku ktorému jeden zo svedkov pripíše meno a priezvisko toho, kto právny úkon robí.
3040 (2)   Svedkom môže byť len svojprávny človek, ktorý vie čítať a písať, jeho záujmy nesmú byť v rozpore so záujmami osoby uvedenej v odseku 1 a musí ovládať slovom i písmom jazyk, v ktorom je právny úkon urobený.
3043 (3)   Ak nie je možné postupovať podľa odsekov 1 a 2, písomný právny úkon musí byť