www.NSOZ.sk
(zdroj)


3031 právny úkon, ktorý je urobený prostriedkami elektronickej komunikácie, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou.
3033
3034
§ 247
(1)   Ak ten, kto nevie alebo nemôže čítať alebo písať, je schopný oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu pomocou prístrojov, špeciálnych pomôcok alebo pomocou inej osoby, ktorú si zvolí, môže listinu, ktorá je právnym úkonom, vlastnoručne podpísať najmenej pred dvomi svedkami, alebo môže na nej namiesto podpisu urobiť vlastné znamenie, ku ktorému jeden zo svedkov pripíše meno a priezvisko toho, kto právny úkon robí.
3040
má názor:  

(2)   Svedkom môže byť len svojprávny človek, ktorý vie čítať a písať, jeho záujmy nesmú byť v rozpore so záujmami osoby uvedenej v odseku 1 a musí ovládať slovom i písmom jazyk, v ktorom je právny úkon urobený.
3043 (3)   Ak nie je možné postupovať podľa odsekov 1 a 2, písomný právny úkon musí byť vyhotovený vo forme notárskej zápisnice. Forma notárskej zápisnice sa vyžaduje aj v prípade, ak zákon ustanovuje, že prejav vôle musí byť napísaný na listine vlastnou rukou a ide o prejav vôle osoby podľa ods. 1. Ak je toho konajúca osoba schopná, notársku zápisnicu vlastnoručne podpíše, prípadne na nej urobí iné vlastné znamenie.
3048
3049
Štvrtý oddiel: Neplatnosť právnych úkonov