www.NSOZ.sk
(zdroj)


3039 ktorému jeden zo svedkov pripíše meno a priezvisko toho, kto právny úkon robí.
3040 (2)   Svedkom môže byť len svojprávny človek, ktorý vie čítať a písať, jeho záujmy nesmú byť v rozpore so záujmami osoby uvedenej v odseku 1 a musí ovládať slovom i písmom jazyk, v ktorom je právny úkon urobený.
3043 (3)   Ak nie je možné postupovať podľa odsekov 1 a 2, písomný právny úkon musí byť vyhotovený vo forme notárskej zápisnice. Forma notárskej zápisnice sa vyžaduje aj v prípade, ak zákon ustanovuje, že prejav vôle musí byť napísaný na listine vlastnou rukou a ide o prejav vôle osoby podľa ods. 1. Ak je toho konajúca osoba schopná, notársku zápisnicu vlastnoručne podpíše, prípadne na nej urobí iné vlastné znamenie.
3048
má názor:  

3049
Štvrtý oddiel: Neplatnosť právnych úkonov
Všeobecné ustanovenia
§ 248
Právny úkon treba považovať skôr za platný ako za neplatný.
3053
3054
§ 249
Ak má neplatný právny úkon náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, platí tento iný právny úkon, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby.
3057